Główne składniki majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. prezentuje poniższa tabela:
 

Wyszczególnienie

2020 PLN

Aktywa trwałe

 60 979 188,50 

Rzeczowe aktywa trwałe

60 978 738,50 

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

450,00 

Aktywa obrotowe

8 534 755,40 

Należności krótkoterminowe

3 889 410,04 

Inwestycje krótkoterminowe

2 892 247,62 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe

1 753 097,74 

Razem Aktywa

69 513 943,90