Główne składniki majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. prezentuje poniższa tabela:
 

Wyszczególnienie

2019 PLN

Aktywa trwałe

 11 727 591,92 

Rzeczowe aktywa trwałe

11 727 591,92 

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

 

Aktywa obrotowe

2 018 984,84 

Należności krótkoterminowe

669 320,06 

Inwestycje krótkoterminowe

651 074,22 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe

698 590,56 

Razem Aktywa

13 746 576,76