Główne składniki majątku na dzień 31 grudnia 2021 r. prezentuje poniższa tabela:
 

Wyszczególnienie

2021 PLN

Aktywa trwałe

158 185 143,20

Rzeczowe aktywa trwałe

158 185 143,20 

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

0,00 

Aktywa obrotowe

10 938 375,47 

Należności krótkoterminowe

1 656 248,52 

Inwestycje krótkoterminowe

7 612 655,99 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe

1 667 130,96 

Razem Aktywa

169 123 518,67