Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Spółki:

Z a g ł ę b i o w s ki  P a r k  S p o r t o w y
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
- ZPS sp z o.o. -
 
 
Celem Zagłębiowskiego Parku Sportowego sp. z o.o. jest realizacja z należytą starannością budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego ArcelorMittal Park w skład którego wchodzą: Stadion Piłkarski, Stadion Zimowy i Arena Sosnowiec, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną, a po jej zakończeniu sprawowanie zarządu obiektami sportowymi. 
 
 
Misją Spółki jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju sportu i rekreacji na terenie miasta, a także promocja Sosnowca, jako organizatora dużych imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Realizacja tak rozumianego celu wpłynie na zrównoważony rozwój oraz wzrost konkurencyjności Gminy Sosnowiec, poprawę jakości życia mieszkańców, a tym samym ożywienie gospodarcze i społeczne rewitalizowanego obszaru.