W Zagłębiowskim Parku Sportowym sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry:

 1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej)
 2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki
 3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
 4. Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
 5. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych 
 6. Rejestr pełnomocnictw
 7. Rejestr zawieranych umów
 8. Rejestr spraw sądowych
 9. Rejestr skarg
 10. Rejestr kontroli i audytów
 11. Rejestr pieczęci