Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała jako Spółka celowa, zarządzająca projektem budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego: Stadionu Piłkarskiego, Stadionu Zimowego i Areny Sosnowiec, wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną, a także zarządzaniem obiektem w okresie eksploatacji. Kompleks sportowy na skutek zawarcia umowy dnia 29 lipca 2022 r. ze Sponsorem Tytularnym: ArcelorMittal Poland S.A. nosi nazwę: ArcelorMittal Park

 

Spółka realizuje zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Czas trwania jednostki nie jest ograniczony w czasie. 

 

Przedmiot i zakres usług publicznych powierzonych Spółce do realizacji został określony w Akcie założycielskim Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz usankcjonowany wpisem do KRS.

 

1. Przedmiot przeważającej działalności:

93.11 z działalność obiektów sportowych

 

2. Przedmiot pozostałej działalności:

47.19.z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

68.20.z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

68.32.z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

79.90.c - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

85.51.z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

90.04.z - działalność obiektów kulturalnych.

93.13.z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

93.19.z - pozostała działalność związana ze sportem. 

93.29.z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.