Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała jako Spółka celowa, zarządzająca projektem budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego: Stadionu Piłkarskiego, Stadionu Zimowego i Areny Sosnowiec, wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną, a także zarządzaniem obiektem w okresie eksploatacji. Kompleks sportowy na skutek zawarcia umowy dnia 29 lipca 2022 r. ze Sponsorem Tytularnym: ArcelorMittal Poland S.A. nosi nazwę: ArcelorMittal Park

 

Spółka realizuje zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Czas trwania jednostki nie jest ograniczony w czasie. 

 

Przedmiot i zakres usług publicznych powierzonych Spółce do realizacji został określony w Akcie założycielskim Zagłębiowskiego Parku Sportowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz usankcjonowany wpisem do KRS:

 

1. Przedmiot przeważającej działalności:

  • 41.10 z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

2. Przedmiot pozostałej działalności:

  • 41.20 z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  i niemieszkalnych 
  • 42.99 z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 
  • 43.99 z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 68.20 z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
  • 93.11 z działalność obiektów sportowych
  • 93.13 z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 93.19 z pozostała działalność związana ze sportem
  • 93.29 b pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
  • 96.04 z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej